828
St. 3+
829
St. 1-

Meksyk, Karol IV, 8 reali 1793 Mo-FM

cena końcowa
850 PLN
830
PCGS MS62

Meksyk, 1/4 reala 1801 Mo

cena końcowa
850 PLN