regulamin aukcji


Regulamin aukcji


 1. Organizatorem aukcji jest Dom Aukcyjny Numimarket.pl spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wierzbięcice 22, 61-568 Poznań, NIP 7831770678.

 2. Aukcja odbywa się na zlecenie i rachunek właścicieli licytowanych przedmiotów oraz w imieniu licytujących.

 3. Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wcześniejsza rejestracja, jednoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.

 4. Uczestnikowi aukcji przyznawany jest łączny limit wydatków, którego nie może przekroczyć bez uprzedniego otrzymania zgody Organizatora.

 5. Opisy licytowanych przedmiotów są przygotowane w dobrej wierze, zgodnie z ich stanem faktycznym. Autentyczność przedmiotów jest gwarantowana, chyba że w opisie przedmiotu stwierdzono inaczej.

 6. Licytujący będą traktowani tak, jakby znali stan zachowania licytowanych przedmiotów.

 7. Zakończenie licytacji każdego przedmiotu następuje po trzykrotnym wywołaniu ceny i jej przybiciu.

 8. Do wylicytowanej ceny doliczona zostanie opłata aukcyjna w wysokości 18%. Opłata ta zawiera podatek VAT.

 9. Po wygraniu licytacji, jej zwycięzca jest zobowiązany do uregulowania należności w przeciągu 14 dni od zakończenia licytacji. W przypadku niedotrzymania tego terminu Organizator ma prawo rozpocząć naliczanie odsetek ustawowych lub anulować zamówienie.

 10. Walutą rozliczeniową jest PLN. Organizator akceptuje również zapłatę równowartości w USD i EUR.

 11. Należności w PLN należy regulować na poniższy rachunek bankowy należący do Organizatora.

mBank S.A. Nr konta:

13 1140 2004 0000 3302 7738 2831

12. Należności w EUR i USD, po wcześniejszym ustaleniu z Organizatorem kursy wymiany, należy regulować na poniższe rachunki walutowe:

mBank S.A.

SWIFT/BIC: BREXPLPWMBK

[EUR] IBAN: PL 16 1140 2004 0000 3012 0631 7004

[USD] IBAN: PL 62 1140 2004 0000 3512 0631 6998

 1. Wpłaty w gotówce będą przyjmowane tylko do równowartości 15000 EUR.

 2. Koszty ewentualnej wysyłki zakupionych przedmiotów spoczywają na zwycięzcy licytacji.

 3. Przedmioty, które są wpisane do Rejestru Zabytków, lub których wartość przekracza 16000 PLN, mogą być wywiezione z Polski tylko po uzyskaniu pozwolenia na wywóz. Uzyskiwanie zezwoleń reguluje ustawa z dnia 23.03.2003 „O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami” oraz jej nowelizacja z dnia 18.03.2010.

 4. Obowiązek uzyskania stosownych zezwoleń spoczywa na zwycięzcy licytacji. Organizator nie pośredniczy w tym procesie.

 5. Moc prawną ma polski tekst regulaminu.

 6. Miejscem rozstrzygania ewentualnych sporów jest właściwy dla Organizatora Sąd Rejonowy w Poznaniu.