Advanced search Advanced search
9

Grecja, Campania, Naples, Didrachma 300-275 BC

VF
add Your note 
Lot description
Grade: VF

Weight 7,35 g, 19 mm.

Auction
Aukcja 9 (7-10 listopada)
gavel
Date
07 November 2021 CET/Warsaw
date_range
Start price
44 EUR
Grade
VF
Hammer price
78 EUR
Overbid
177%
Views: 66 | Favourites: 2
Auction

Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Aukcja 9 (7-10 listopada)
Date
07 November 2021 CET/Warsaw
Lots bidding

All lots are listed to bid

Buyer's premium
18.00%
Bid increments
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  3 000
  > 200
  6 000
  > 500
  20 000
  > 1 000
  50 000
  > 2 000
  100 000
  > 5 000
 
Terms and Conditions

 1. The auction is organized by the Dom Aukcyjny Numimarket.pl Spółka z o.o. based in Poznań, ul. Wierzbięcice 22, 61-568 Poznań, VAT 7831770678.

 2. The auction is organized and financed by the owners of the auctioned items and on behalf both the Sellers and the Bidders.

 3. Before joining the auction each Bidder must complete registration form on the www.onebid.pl website and thus accept the auction rules.

 4. The Organizer reserves the right to refuse participation in the auction or to make participation in it depending on the payment of a specific deposit by the User who does not pass its positive verification.

 5. The Bidder is given the expenditure limit, which cannot be exceeded without the prior Organizer's consent.

 6. The descriptions of the items being auctioned are prepared in a good faith according to their actual condition, and theirs authenticity is guaranteed unless it was graded by NGC or PCGS or stated otherwise in description.

 7. All Bidders are consider being fully aware of the items condition.

 8. Each item’s bidding ends when it is called for the third time and hammered.

 9. An auction fee of 18% will be added to each winning bid. This fee includes VAT.

 10. After placing a winning bid, the Buyer is obliged to make a payment within 7 days, otherwise, the Organizer has the right to start charging statutory interest or cancel the order.

 11. The payment currency is PLN. The Organizer also accepts USD and EUR.

 12. Payments in PLN are to be made on the following mBank S.A. account:

13 1140 2004 0000 3302 7738 2831

Payments in USD and EUR – after the exchange rates agreement with the Organizer – are to be made on the following mBank S.A. accounts:

SWIFT/BIC: BREXPLPWMBK

[EUR] IBAN: PL 16 1140 2004 0000 3012 0631 7004

[USD] IBAN: PL 62 1140 2004 0000 3512 0631 6998

 1. Payments in cash are limited up to EUR 10000.

 2. The collection or shipment of items takes place in accordance with the following rules:

   a. The handover of the auctioned items will take place after the Organizer has received the full amount due.

   b. The auctioned items can be picked up at the Organizer's office, after prior arrangement of the collection details, or by shipment.

   c. The costs related to shipping and its insurance shall be borne by the Buyer.

   d. The items which value exceeds 16000 PLN, can be brought outside Poland only after the proper permit is obtained, what is regulated by the Polish Legal Act of July 23rd2003, “Protection of Cultural Heritage” and its Amendment of March 18th 2010. It is the Buyer’s obligation to obtain such permits and the Organizer does not intercedes in this process.

 3. The legal force has the Polish version of this auction rules.

 4. In matters not covered by these Rules, provisions of Polish law shall apply.

 5. Eventual disputes are to be resolve at the District Court in Poznań which jurisdiction covers the Organizer’s address.

 1. Organizatorem aukcji jest Dom Aukcyjny Numimarket.pl spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wierzbięcice 22, 61-568 Poznań, NIP 7831770678, KRS: 0000713022.
 2. Aukcja odbywa się na zlecenie i rachunek właścicieli licytowanych przedmiotów oraz w imieniu licytujących.
 3. Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wcześniejsza rejestracja za pośrednictwem serwisu Onebid.pl. Przystąpienie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość odrzucenia zgłoszenia do udziału w aukcji bądź uzależnienia uczestnictwa w niej od wpłaty określonego wadium przez Użytkownika, który nie przejdzie jego pozytywnej weryfikacji.
 5. Uczestnikowi aukcji przyznawany jest łączny limit wydatków, którego nie może przekroczyć bez uprzedniego otrzymania zgody Organizatora.
 6. Opisy licytowanych przedmiotów są przygotowane w dobrej wierze, zgodnie z ich stanem faktycznym. Autentyczność przedmiotów jest gwarantowana, chyba że w opisie przedmiotu stwierdzono inaczej lub też autentyczność przedmiotu została sprawdzona przez NGC lub PCGS.

 7. Oglądanie przedmiotów aukcyjnych dostępne jest dla Uczestników w siedzibie Organizatora, po uprzednim ustaleniu terminu wizyty. Licytujący będą traktowani tak, jakby oglądali przedmioty i znali ich stan zachowania.

 8. Zakończenie licytacji każdego przedmiotu następuje po trzykrotnym wywołaniu ceny i jej przybiciu.

 9. Do wylicytowanej ceny doliczona zostanie opłata aukcyjna w wysokości 18%. Opłata ta zawiera podatek VAT.

 10. Po wygraniu licytacji, jej zwycięzca jest zobowiązany do uregulowania należności w przeciągu 7 dni od zakończenia licytacji. W przypadku niedotrzymania tego terminu Organizator ma prawo rozpocząć naliczanie odsetek ustawowych lub anulować zamówienie.

 11. Walutą rozliczeniową jest PLN. Organizator akceptuje również zapłatę równowartości w USD i EUR.

 12. Należności w PLN należy regulować na poniższy rachunek bankowy należący do Organizatora prowadzony przez mBank S.A. o nr:

13 1140 2004 0000 3302 7738 2831


Należności w EUR i USD, po wcześniejszym ustaleniu z Organizatorem kursu wymiany, należy regulować na poniższe rachunki walutowe prowadzone przez mBank S.A. o nr:

SWIFT/BIC: BREXPLPWMBK

[EUR] IBAN: PL 16 1140 2004 0000 3012 0631 7004

[USD] IBAN: PL 62 1140 2004 0000 3512 0631 6998


 1. Wpłaty w gotówce będą przyjmowane tylko do równowartości 10000 EUR.

 2. Odbiór lub wysyłka przedmiotów aukcyjnych następuje zgodnie z poniższymi zasadami:

  1. Przekazanie wylicytowanych przedmiotów nastąpi po otrzymaniu przez Organizatora pełnej należności.
  2. Wylicytowane przedmioty można odebrać w siedzibie Organizatora, po wcześniejszym ustaleniu szczegółów odbioru, lub w drodze wysyłki.
  3. Koszty związane z wysyłką oraz jej ubezpieczeniem ponosi Uczestnik, który wygrał licytację.
  4. Przedmioty aukcyjne, które wpisane są do Rejestru Zabytków, na Listę Skarbów Dziedzictwa lub których wartość przekracza 16000 PLN, mogą być wywiezione z Polski tylko po uzyskaniu stosownego pozwolenia na wywóz. Warunki uzyskiwania pozwoleń reguluje ustawa z dnia 23.03.2003 "O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami" oraz jej nowelizacja z dnia 18.03.2010. Obowiązek uzyskania stosownych pozwoleń spoczywa na Uczestniku, który wygrał licytację. Organizator nie pośredniczy w tym procesie.
 3. Regulamin sporządzony został w języku polskim. Moc prawną ma polski tekst regulaminu.

 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 5. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych na tle niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla Organizatora.

About the Auction


FAQ
About the Seller
Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Contact
Dom Aukcyjny Numimarket.pl sp. z o.o.
room
ul. Wierzbięcice 22
61-568 Poznań
phone
-
keyboard_arrow_up